Тубільцівська сільська рада (назва ради) 17 сесія VIІ скликання Рішення від 24.05.2017 р. № 17-2/VII Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна,Методики розрахунку плати за оренду майна та Типового договору оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку передачі в оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради, сесія сільської ради - ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради згідно Додатку 1. 2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктівТубільцівської сільської ради згідно Додатку 2. 3. Затвердити Методику розрахунку плати за оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради згідно Додатку 3. 4. Затвердити Типовий договір оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради згідно Додатку 4.. 5. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування на веб-сайтi Тубільцівської сільської ради. 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціального розвитку.. Сільський голова Н.А. Шафікова Додаток 1 до рішення Тубільцівської сільської ради від 24.05.2017 р. №____17-2/VII____ П О Л О Ж Е Н Н Я про оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради 1. Загальні положення 1.1. Це Положення про оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є власністю територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради (далі – комунальне майно) ; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна. 1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості. 1.3. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування комунальним майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності; 1.3.2 балансоутримувач – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої перебуває комунальне майно; 1.3.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності; 1.3.4. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання; 1.3.5. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери,); 1.3.6. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення; 1.3.7. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками; 1.3.8. транспортні засоби – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. 2. Об’єкти оренди 2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно: 2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи; 2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо); 2.1.3. транспортні засоби; 2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи. 2.2. Перелік об’єктів, що є комунальною власністю територіальної громади населених пунктів Гореницької сільської ради, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Тубільцівської сільської ради. 3. Орендодавці 3.1. Орендодавцем нерухомого майна територіальної громади населених пунктів Гореницької сільської ради є Тубільцівська сільська рада в особі сільського голови. 3.2 Орендодавцями рухомого майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради є Тубільцівська сільська рада, або його балансоутримувач, або підприємства, установи, організації та заклади, яким передано в господарське відання чи оперативне управління таке майно. 4. Орендарі 4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші). 4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. 4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України. 5. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна 5.1. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради. 6. Договір оренди комунального майна 6.1. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, затвердженому рішенням Тубільцівської сільської ради. 7. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна 7.1. Розрахунок орендної плати, пропорції розподілу та порядок використання орендної плати проводиться відповідно до Методики, затвердженої рішенням Тубільцівської сільської ради. 8.Звітність про використання майна, переданого в оренду. 8.1.Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають Тубільцівської сільській раді звітність по орендних платежах щокварталу не пізніше 10 числа після закінчення звітного кварталу, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди. Секретар ради В.А. Макаренко Додаток 2 до рішення Тубільцівської сільської ради від 24.05.2017 р. №____17-2/VII____ ПОРЯДОК проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради 1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Гореницької сільської ради (далі - майно). Без проведення конкурсу договір оренди укладається із заявниками, які такими є відповідно до абзаців четвертого та сьомого частини 4 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 2. Орендодавцями за цим порядком є: – Тубільцівська сільська рада в особі сільського голови; – підприємства, установи, організації та заклади (далі – підприємства), яким передано в господарське відання чи оперативне управління рухоме майно комунальної власності територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради. 3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) оголошується орендодавцем. 4. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється орендодавцем. 5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця. 6. Оголошення про конкурс публікується в місцевій газеті або розміщується на офіційному сайті Тубільцівської сільської ради не пізніше ніж за 14 – 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості: – інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді); – умови конкурсу; – дата, час і місце проведення конкурсу; – кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу); – перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі; – адреса, номер телефону, години роботи організатора конкурсу. Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс. 7. Умовами конкурсу є: – стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць; – ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу-відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства); – дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта; – відшкодування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, рецензуванням звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди та витрат на публікації в пресі, які пов’язані з проведенням конкурсу, за виставленими рахунками засобу масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат). Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо: – виконання певних видів ремонтних робіт; – виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань; – виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення місцевих потреб; – збереження (створення) нових робочих місць; – вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта; – створення безпечних умов праці; – дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення. Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном територіальної громади. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс. 8. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. Стартова орендна плата визначається комісією згідно з Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням Тубільцівської сільської ради. 9. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали: 1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв'язку з ним; 2) відомості про претендента на участь у конкурсі: а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; – посвідчені нотаріусом копії установчих документів; – копії правовстановлюючих документів (виписки або витягу з Єдиного державного реєстру; довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДР); – завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами: – копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; – копію паспорта (сторінки 1, 2, 11) (завірена заявником); – копію ідентифікаційного коду (завірена заявником); – копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру; – копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. 10. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб: у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії. Такий склад комісії затверджується розпорядженням орендодавця. 11. Основними завданнями комісії є: – визначення умов та строку проведення конкурсу; – розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі; – проведення конкурсу та визначення переможця цього конкурсу; – складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю. 12. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціалістів апарату сільської ради, комунальних підприємств та інших органів. 13. Комісія розпочинає роботу з моменту видачі розпорядження про її створення. 14. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії або його заступник під час виконання обов’язків голови комісії, який скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії. 15. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації: – про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця); – яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу. 16. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії шість осіб, не менш як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб. 17. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до канцелярії орендодавця, яка відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди. Зазначені конверти передаються голові комісії або заступнику голови комісії, якщо він виконує обов'язки голови комісії, перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються. 18. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, конкурс на право оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження, у разі: – неподання заяв про участь у конкурсі; – відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу; – знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів. 19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою. 20. Протягом п’яти робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. 21. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу. 22. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу". 23. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження. 24. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу. 25. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим. 26. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу. 27. Розпорядження/наказ сільського голови про затвердження результатів конкурсу є підставою для укладення договору оренди. 28. Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії. 29. Підсумки конкурсу не затверджуються орендодавцем у випадках, якщо: – інформація про об’єкт оренди, яка міститься в інформаційному повідомлені про проведення конкурсу є недостовірною; – порушено порядок підготовки, організації і проведення конкурсу. 30. Протягом трьох робочих днів після затвердження переможця конкурсу орендодавець інформує претендентів та учасників конкурсу про підсумки конкурсу, готує та оприлюднює інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу. 31. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу, підлягає перевірці сільською радою на відповідність його істотних умов відповідному типовому договору оренди комунального майна, затвердженому сільською радою. При цьому термін зазначеної перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів. У разі невідповідності істотних умов договору типовому договору оренди майна, він повертається орендодавцю із викладенням відповідних зауважень. 32. Орендодавець протягом трьох робочих днів після перевірки договору оренди та усунення відповідних зауважень (у разі їх наявності) вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі. 33. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 32 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 35 цього Порядку. 34. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 33 цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ/розпорядження про визначення переможця. 35. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. 36. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли: – уповноважений орган управління об'єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу; – об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан; – укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку. 37. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у випадках: а) відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу; б) відмови переможця та особи, яка запропонувала найкращі перед переможцем конкурсу умови, від укладення договору оренди. 38. Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком. 39. У разі, якщо за окремим об’єктом на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на повторний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше, ніж на 30% від розрахункової за Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням Тубільцівської сільської ради. 40.Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо: прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів; об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування; орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди; орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою; є інші підстави, передбачені законом. Секретар ради В.А. Макаренко Додаток 3 до рішення сесії сільської ради № 17-2/VII від 24.05.2017р МЕТОДИКА розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації). __________ * Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства. 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення. Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого підприємства. Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в установленому порядку. 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном. 4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. 5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою: Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц ________________________________, 100 де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1. 7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки. 8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл = Вп х Сор ________________________, 100 де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2. Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: рекламного та еротичного характеру; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення. У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах взаємності. 11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: Опл. міс. = Опл ________________ 12 х Ід.о. х Ім, де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. 15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. 17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується: за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету; за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, - на період до 31 грудня 2019 р.) - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно; за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), - до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству. У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, а також підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури (на період до 31 грудня 2019 р.), та державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, орендна плата спрямовується: за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації; за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету. У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету. Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук. У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України. Кошти, отримані від оренди майна підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, тимчасово до 31 грудня 2019 р. у повному обсязі спрямовуються таким підприємствам, установам та організаціям на виконання їх статутних завдань. Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства. 18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем. ________________________________________ Додаток 1 до Методики ОРЕНДНІ СТАВКИ за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств Найменування Орендна ставка, відсотків Цілісні майнові комплекси державних підприємств: тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25 з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20 електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16 сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів 12 Інші об'єкти 10 Додаток 2 до Методики ОРЕНДНІ СТАВКИ за використання нерухомого державного майна Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків 1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100 2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45 3. Розміщення: 40 фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів ресторанів з нічним режимом роботи торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 4. Розміщення: 30 виробників реклами салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів торговельних об'єктів з продажу автомобілів зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25 6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22 7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 21 8. Розміщення: 20 клірингових установ майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів майстерень з ремонту ювелірних виробів ресторанів приватних закладів охорони здоров'я суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування редакцій засобів масової інформації: - рекламного та еротичного характеру - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 9. Розміщення: 18 крамниць-складів, магазинів-складів турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків торговельних об'єктів з продажу: - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів - промислових товарів, що були у використанні - автотоварів - відео- та аудіопродукції офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету антен технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17 11. Розміщення: 15 суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей бірж, що мають статус неприбуткових організацій кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль складів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 12. Розміщення: 13 закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 13. Розміщення: 12 суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) стоянок для автомобілів 14. Розміщення: 10 комп'ютерних клубів та інтернет-кафе ветеринарних аптек рибних господарств приватних навчальних закладів шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів інформаційних агентств 15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10 16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9 17. Розміщення: 8 кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи аптек, що реалізують готові ліки торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 18. Розміщення: 7 торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7 20. Розміщення: 6 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 21. Розміщення: 5 державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів оздоровчих закладів для дітей та молоді санаторно-курортних закладів для дітей державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету {Абзац сьомий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009} торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 22. Розміщення: 4 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах громадських вбиралень камер схову видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 23. Розміщення: 3 аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом) науково-дослідних установ, крім бюджетних 24. Розміщення: 2 аптек, які обслуговують пільгові категорії населення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів дитячих молочних кухонь торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 25. Розміщення: 1 закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 26. Розміщення транспортних підприємств з: перевезення пасажирів 15 перевезення вантажів 18 27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: не більш як 50 кв. метрів 3 для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7 28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: не більш як 100 кв. метрів 1 для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7 28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5 28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10 28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6 29. Інше використання нерухомого майна 15 30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: не більш як 50 кв. метрів 1 для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3 __________ Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7. {Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 75 від 19.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 542 від 21.05.2001, № 943 від 09.07.2002, № 84 від 18.01.2003, № 1033 від 29.10.2005; в редакції Постанови КМ № 1846 від 27.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1223 від 17.10.2007, № 802 від 10.09.2008, № 128 від 25.02.2009, № 414 від 28.04.2009, № 762 від 17.07.2009, № 1287 від 03.12.2009, № 65 від 27.01.2010, № 1010 від 27.10.2010, № 961 від 14.09.2011, № 618 від 11.07.2012, № 253 від 10.04.2013, № 408 від 17.06.2015, № 950 від 04.11.2015, № 986 від 18.11.2015, № 516 від 08.08.2016, № 732 від 19.10.2016, № 930 від 23.11.2016} Секретар ради В.А. Макаренко Додаток 4 до рішення Тубільцівської сільської ради від 24.05.2017 р. №____17-2/VII____ Типовий договір оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради с. Тубільці «____» _______ 20___р. Тубільцівська сільська рада Черкаського районуЧеркаської області , далі - Орендодавець, в особі сільського голови___________________________________________________________,який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з однієї сторони, та ________________________________, (повне найменування орендаря)далі - Орендар, в особі __________________________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі ________________________________________________, (назва документа, що визначає статус) що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 1. Предмет Договору Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов'язані з передачею в оренду майна, що є власністю територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради. 1.1. За договором Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування___________________________, (далі-майно) загальною площею (для нерухомого майна) ______м², , у т. ч. на ______ поверсі _________ кв. м, у напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору (у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо) розміщене за адресою: ________________________________________________________. 1.2.Цільове призначення використання майна: ______________________________. 1.3. Вартість майна згідно із затвердженим актом оцінки майна або висновком про вартість майна станом на "___" ____________ 20__ року становить 1 кв. м _____ грн. ____коп., (сума прописом), всього ________________грн. __________ коп. (сума прописом). 1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін. 2. Умови приймання-передачі орендованого майна 2.1.Орендар набуває право строкового платного користування майном у строк, указаний у Договорі, але не раніше, дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації цього Договору). 2.2.Договір не припиняє права власності територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди, у випадках дотримання умов даного договору. 2.3.Майно вважається переданим/поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. 2.4.Майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладання (набрання чинності) цього Договору. 2.5.Орендоване майно повинно бути повернене Орендарем та прийнято Орендодавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення строку дії цього Договору. 2.6 Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору. 3. Орендна плата та розрахунки 3.1.Місячна орендна плата розраховується відповідно до Методики розрахунку плати за оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади населених пунктів Тубільцівської сільської ради, затвердженої рішенням сесії Тубільцівської сільської ради №___ від ________2017 року, і становить _______ грн.____ коп. з ПДВ (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору і підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 3.2. Розмір орендної плати підлягає обов'язковому перегляду сторонами в разі зміни Тубільцівської сільською радою методики її розрахунку, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 3.3.Орендар сплачує орендну плату щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяцем, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця. 3.4. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці. Орендар сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору. Орендодавець зараховує авансовий платіж як орендну плату за останні два місяці строку дії договору оренди. 3.5. Орендар додатково сплачує за всі комунальні послуги, якими користується в орендованому приміщенні. Оплата витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, на компенсацію витрат за користування земельною ділянкою не входить до складу орендної плати. 3.6. Надмірно сплачена сума орендної плати підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів. 3.7. У разі припинення (розірвання) цього Договору Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, Орендодавцю. 4. Права та обов'язки Орендодавця 4.1. Орендодавець має право: 4.1.1.контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов Договору оренди (проводити необхідний огляд, вживати відповідних заходів реагування, здійснювати в процесі перевірки фото- або відеофіксацію стану та умов використання майна). 4.1.2.виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством. 4.1.3. відмовитися від Договору та вжити необхідних заходів для примусового звільнення та повернення Орендарем майна у випадках, передбачених Договором. 4.1.4. нараховувати та стягувати з Орендаря заборгованість з орендної плати та інші збитки в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.Орендодавець зобов'язується: 4.2.1. протягом встановленого терміну передати по акту приймання-передачі майно Орендарю; 4.2.2. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися майном на умовах цього Договору; 4.2.3. за результатами проведеної експертної оцінки майна, яку здійснює Орендар за рахунок власних коштів, зробити перерахунок орендної плати з моменту початку оренди нерухомого майна шляхом укладання додаткової угоди; 4.2.4. у випадках реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем. 4.2.5. у разі зміни реквізитів, рахунків тощо письмово повідомляти про це Орендаря. Орендодавець має інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством. 5. Права та обов'язки Орендаря. 5.1. Орендар має право: 5.1.1.користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього Договору; 5.1.2. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів; залишити за собою проведені ним поліпшення майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди; 5.1.3. виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту; 5.1.4. виключно за погодженням Орендодавця передавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди, а плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар не повинна перевищувати орендної плати Орендаря. 5.1.5. звернутися до Орендодавця з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан майна не з вини Орендаря. 5.1.6. виключно за письмової згоди Орендодавця здавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна в суборенду не може перевищувати термін дії цього Договору. 5.2. За цим договором Орендар зобов'язується: 5.2.1.використовувати орендоване майно відповідно до його цільового призначення та умов Договору; 5.2.2. своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі відповідно до цього Договору. 5.2.3. забезпечувати належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання майна, його обладнання, інвентаря, запобігати його пошкодженню і псуванню; відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог; проводити розслідування випадків пожеж та інших пошкоджень об’єкту та подавати Орендодавцю відповідні документи. 5.2.4.своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна, що орендується; Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень; 5.2.5.протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно не менше ніж на його балансову вартість в порядку, визначеному чинним законодавством, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна; перелік страхових випадків повинен бути погоджений з Орендодавцем; засвідчені копіі договору про страхування та платіжного доручення про сплату страхового внеску в п'ятиденний термін надати Орендодавцю; постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб на увесь строк майно було застраховано. 5.2.6.після припинення дії цього Договору передати майно Орендодавцеві по акту приймання-передачі у стані, не гіршому від того, в якому майно було отримано Орендарем, при цьому Орендар зобов'язується усунути погіршення майна, що сталося з його вини; 5.2.7. нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за спричинені ним пошкодження майну (в тому числі загибель майна з вини Орендаря), шляхом відшкодування збитків або відновлення майна. 5.2.8.забезпечувати безперешкодний доступ до майна представників Орендодавця та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо майна для перевірки дотримання Орендарем умов цього Договору; 5.2.9. на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня. 5.2.10. Самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними Орендарем з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія і т. п.), за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання. У разі відсутності можливості укладання таких договорів з підприємствами-постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергія та ін.), відшкодовувати витрати Орендодавця за надані послуги на підставі даних обліку (лічильників). 5.2.11. Самостійно сплачувати на підставі договору з Підприємством комунального господарства при Гореницькій сільській раді, пропорційно орендованій площі, частку витрат на утримання прибудинкової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж. 5.2.12. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), а також збереження опломбування лічильників. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавцю. 5.2.13. У разі прийняття рішення про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації Орендаря, або порушенні щодо нього справи про банкрутство в господарському суді, письмово повідомити про це Орендодавцю в 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення. 5.2.14. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, місцезнаходження письмово повідомляти про це Орендодавцю у тижневий строк. 5.2.15. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством або за вимогою однієї з Сторін) за рахунок своїх коштів в 5-ти денний термін з моменту підписання Договору. 5.2.16. Для продовження дії цього Договору оренди Орендар за три місяці до дати закінчення цього Договору має надати Орендодавцю новий звіт з незалежної оцінки майна. 5.2.17. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для ліквідації їх наслідків. 5.2.18. У разі якщо Договір укладено за результатами конкурсу, до нього включаються зобов'язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу. Орендар має також інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством. 6. Відповідальність сторін. 6.1. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на території нерухомого майна або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено. 6.2. За несвоєчасну та не в повному обсязі сплату орендної плати та інших платежів на користь Орендодавця Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених орендних та інших платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 3 % від суми заборгованості. У випадку примусового стягнення орендної плати та інших платежів у порядку, встановленому законодавством України, з Орендаря також стягуються у повному обсязі витрати, пов'язані з таким стягненням. За невиконання підпунктів 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5., 5.2.6, 5.2.12., 5.2.13. цього Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі ___% вартості майна, взятого в оренду. 6.3. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією майна. При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків. 6.4. Ризик випадкової загибелі майна несе Орендодавець. 6.5. У разі звільнення Орендарем майна без письмового попередження Орендодавця, а також без складання акта про передачу майна в належному стані, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування до підписання акта приймання-передачі майна. 6.6. За майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе. 6.7. У разі наявності у будівлі або споруді кількох орендарів Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території. 7. Строк дії договору та умови його припинення. 7.1.Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє: з «___»________20___р. по «____»_______20___ р. включно. У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації. 7.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати, відшкодування іншіх витрат, матеріальних збитків тощо - до виконання зобов'язань. 7.3.У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його дії протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються відповідним договором, який є невід'ємною частиною цього Договору. 7.4. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім виключних випадків, передбачених пунктом 7.5. цього Договору. 7.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в односторонньому порядку в разі: 7.5.1. несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд; 7.5.2. невідшкодування Орендарем витрат Орендодавця за надані комунальні послуги протягом трьох місяців підряд; 7.5.3. відмови/ухилення Орендаря відновити попередній стан майна або відшкодувати збитки внаслідок навмисного або необережного погіршення стану майна; 7.5.4. виявлення факту використання майна не за цільовим призначенням, визначеного цим Договором; 7.5.5.виникнення у Орендодавця суспільної потреби або виробничої необхідності у використанні майна; 7.5.6. відмови/ухилення Орендаря від підписання акта приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання акта від Орендодавця. Лист з відмовою від Договору направляється поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Орендаря, вказаним у Договорі. Договір є розірваним з дати одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору, або з дати повернення Орендодавцю відмови від Договору з відміткою відділення зв'язку про відсутність Орендаря за вказаною адресою (дане положення не розповсюджується на п. 7.5.5. Договору). 7.6. Договір припиняється в разі: - ліквідації Орендодавця або Орендаря; - закінчення строку, на який його було укладено; - банкрутства Орендаря; - загибелі орендованого майна; - смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа); - в інших випадках, передбачених законом. 7.7. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. Договір вважається розірваним з дати повідомлення Орендаря/Орендодавця про згоду розірвати Договір, але не раніше дати повернення майна за актом приймання-передачі. У випадку дострокового розірвання договору, сторона, яка виявила бажання розірвати договір, повинна попередити іншу сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів. 7.8. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. 7.9.Після закінчення терміну дії Договору Орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий термін за умови відсутності порушень цього Договору. 8. Додаткові умови. 8.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в термін, встановлений Договором, то цей термін відповідно відкладається на час дії цих обставин. 8.2. Поліпшення майна, виконані Орендарем за власні кошти, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Гореницької сільської ради. 8.3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами. 8.4.Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору. 8.5.У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 8.6.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для кожної сторони. 9.Додатки 9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. 9.2 До цього Договору додаються: - розрахунок орендної плати; - акт приймання-передачі орендованого майна; - копії технічної документації; - витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки). 10. Місцезнаходження та платіжні реквізити сторін ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР Тубільцівської сільська рада Черкаського району Черкасьської області с. Тубільці, вул. Лугова, 1А Р/рахунок N 31555219331358 УДКСУ у Черкаському р-ні МФО 854018 Код ЄДРПОУ 26323485 тел., факс (0472) 345236,345241 Сільський голова ___________________________ (підпис керівника, дата) ___________________________ (П. І. Б. керівника) М. П. ___________________________ (назва і місцезнаходження) Поточний рахунок N _________ Код ЄДРПОУ _______________ тел. _______________________ факс ______________________ ___________________________ (посада керівника) ___________________________ (підпис керівника, дата) ___________________________ (П. І. Б. керівника) М. П. Додаток 1 до Договору оренди №__ від «__»________20__р. Розрахунок орендної плати Тип об’єкта оренди Вартість об’єкта за експертною оцінкою станом на_______20__р. Площа,м² Орендна ставка,% Сума орендної плати за рік,грн. Індекс інфляції Всього орендної плати на місяць,грн. Від Орендодавця: Від Орендаря: _______м.п.________ ________м.п._________ Додаток 2 до Договору оренди №__ від «__»________20__р. АКТ прийому-передачі майна по договору оренди № __ від «__»________20__р. с. Тубільці «___ » ___________ 20__ р. Цей Акт складено на виконання Договору оренди_______ № ___ від «____» __________ 20___р., укладеного між ___________________ (надалі- ОРЕНДОДАВЕЦЬ) та ________________________ ( ОРЕНДАР). Ми, що нижче підписалися, від ОРЕНДОДАВЦЯ – Тубільцівської сільської ради Черкаського району Черкаської області в особі сільського голови __________________________ з однієї сторони, та від ОРЕНДАРЯ _________________________(далі - ОРЕНДАР ) в особі ___________________________ з іншої сторони, склали цей Акт про те, що ОРЕНДОДАВЕЦЬ здав, а ОРЕНДАР прийняв в оренду наступне майно, що знаходиться за адресою:____________________________________________, загальною площею _____кв.м. Зауваження до стану майна та його складових відсутні. Момент передачі нежитлового приміщення зафіксований вірно: «___»__________20___р. Від Орендодавця: Від Орендаря: Секретар ради